Ch?i có trách nhi?m – ?i?u ki?n này dành cho các thành viên ?ã ?ang và s?p có ý ??nh cá c??c t?i 789Bet. Tham kh?o ngay.

?? TU?I PHÙ H?P THAM GIA CÁ C??C T?I 789BET

789Bet có quy ??nh v? ?? tu?i tham gia cá c??c t?i nhà cái – 18 tu?i. ?ây là ?? tu?i tr??ng thành, có th? ch?u trách nhi?m v? hành vi c?a mình tr??c pháp lu?t, c?ng nh? bi?t cách tr?i nghi?m cá c??c ?úng cách.
V?i c??ng v? là m?t nhà cái cá c??c chuyên nghi?p, chúng tôi không khuy?n khích tình hu?ng gian l?n, c? th? nh? “khai gian” tu?i ?? tham gia cá c??c. V?y nên khi phát hi?n khách hàng d??i 18 tu?i tham gia cá c??c t?i 789Bet. Chúng tôi s? ti?n hành thu h?i toàn b? các vé c??c th?ng tr??c ?ó, c?ng nh? khóa tài kho?n c??c ngay l?p t?c mà không c?n thông báo tr??c.
Trách Nhi?m 789Bet
Riêng v?i nh?ng khách hàng ph?i s? d?ng chung thi?t b? ?i?n t? (PC/ laptop/ ?i?n tho?i) v?i tr? d??i 18 tu?i, chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng các d? li?u sau ?ây, v?a b?o m?t thông tin, v?a không lo l?ng tình tr?ng b? ?ánh c?p tài kho?n c??c. C? th?:
– Netnancy.com: Ph?n m?m này giúp ng?n ch?n tr? em vào các trang website không phù h?p v?i ?? tu?i c?a mình.
– Cybersitter: ?ây là ph?n m?m dành cho các b?c ph? huynh khi mu?n khóa m?t trang website nào ?ó, ?? tr? không th? truy c?p.

L?U Ý KHI ??T C??C T?I NHÀ CÁI

Vì ??i t??ng khách hàng tr?i nghi?m t?i nhà cái ??u ?ã tr??ng thành, nên chúng tôi không ph?i lo l?ng ??n tình k? lu?t – t? giác c?a b?n khi tr?i nghi?m. Tuy nhiên n?u b?n lo l?ng vi?c ??t c??c s? ?nh h??ng ??n cu?c s?ng c?a b?n ho?c ng??i khác, b?n c?n l?u ý các v?n ?? sau:
Trách Nhi?m 789Bet
– Tuy?t ??i không ??ng nh?p vào tài kho?n cá c??c khi có tr? thành niên xung quanh. Ho?c ?? tr? ? cùng v?i chi?c máy tính v?a ??ng nh?p vào tài kho?n c??c.
– N?u không mu?n tr? t? ý ??ng nh?p vào tài kho?n c??c c?a b?n khi b?n không có ? nhà, ho?c không n?m trong t?m ki?m soát c?a b?n. Hãy cài ??t m?t kh?u trên thi?t b? ?i?n t?. Và hãy ch?c ch?n r?ng b?n không s? d?ng nh?ng con s? quen thu?c nh? s? ?i?n tho?i, ngày sinh,…
– M?i khách hàng ph?i t? l?u gi?, b?o qu?n m?t kh?u cá c??c c?a mình. Không chia s? cho b?t k? ai. 789Bet s? không ch?u trách nhi?m khi thông tin c?a b?n b? l? ra bên ngoài.
– Hãy cài ??t các ph?n m?m b?o v? trên máy tính c?a b?n, ?? tr? không “t?y m?y” vào h? th?ng c??c khi không có m?t b?n.
– Không chia s? thông tin th? tín d?ng, tài kho?n v?i tr? v? thành niên.

HÃY CH?C CH?N B?N TR?I NGHI?M CÁ C??C T?I 789BET ?ÚNG CÁCH

789Bet cung c?p các s?n ph?m cá c??c tr?c tuy?n, hy v?ng s? là sân ch?i gi?i trí – th? giãn dành cho t?t c? m?i ng??i. Tuy nhiên không ph?i ai c?ng tr?i nghi?m cá c??c “?úng cách”. ?? ki?m tra xem, li?u b?n thân b?n có n?m trong danh sách này, hãy th? tr? l?i các câu h?i sau ?ây:
– B?n có t?ng b? bê công vi?c, s? nghi?p c?a mình,… ch? vì cá c??c
– B?n quá bu?n chán và tham gia cá c??c ?? l?p ??y nh?ng kho?ng tr?ng trong cu?c s?ng
– B?n c?m th?y th?t v?ng và mu?n ki?m ti?n thông qua hình th?c cá c??c, cá ??
– B?n s?n sàng c??c nh?ng ??ng ti?n cu?i cùng ch? v?i hy v?ng “g? g?c”
– B?n ?ã t?ng nói d?i v? th?i gian, c?ng nh? ti?n b?c,… khi tham gia cá c??c
– B?n b? l? các kho?nh kh?c vui v? cùng gia ?ình/ b?n bè/ ng??i thân và các m?i quan h? ngoài xã h?i,… ch? ?? cá c??c
– Khi cá c??c thua, b?n c?m th?y th?t v?ng, ti?p ??n là t?c gi?n, mu?n n?p ti?n vào tài kho?n và g? g?c ngay l?p t?c
N?u ph?n l?n câu tr? l?i c?a b?n là CÓ. Ch?ng t? b?n ?ang tr?i nghi?m cá c??c ch?a ?úng cách, b?n ?ang g?p v?n ?? nghiêm tr?ng. Chúng tôi có m?t s? l?i khuyên dành cho b?n:
Trách Nhi?m 789Bet
– Hãy xem 789Bet là m?t sân ch?i gi?i trí, không ph?i là n?i ?? ki?m ti?n
– Gi? tinh th?n l?c quan, vui v? khi cá c??c, không ?? c?m xúc l?n át ?i lý trí
– Xác ??nh s? ti?n c??c thua trong ngày. Khi thua ??n h?n m?c quy ??nh thì d?ng l?i
– Ch? tham gia cá c??c vào th?i gian r?nh r?i, v?n ph?i chú tr?ng vào các m?i quan h? bên ngoài

TRÁCH NHI?M C?A 789BET

Bên c?nh trách nhi?m c?a ng??i ch?i thì nhà cái 789Bet c?ng có nh?ng trách nhi?m và ngh?a v? riêng. Chúng tôi cam k?t mang ??n các s?n ph?m gi?i trí t?t nh?t cho thành viên, b? ph?n CSKH luôn ??ng hành và h? tr? khách hàng 24/7.
Bên c?nh ?ó các thông tin c?a khách hàng sau khi thu th?p ???c, s? ???c mã hóa ?? ??m b?o tính b?o m?t – riêng t?. Tuy?t ??i không chia s? cho b?t k? bên th? 3 nào v?i m?c ?ích mua bán/ trao ??i.
L?u ý m?i khách hàng ch? ???c có m?t tài kho?n c??c duy nh?t. N?u 789Bet phát hi?n có d?u hi?u gian l?n, chúng tôi s? t?m khóa ?? ?i?u tra. Ho?c khóa v?nh vi?n mà không c?n thông báo tr??c. Trong m?i tr??ng h?p, 789Bet s? có quy?n quy?t ??nh cu?i cùng! Chúc anh em có nh?ng gi? phút cá c??c t?t nh?t t?i nhà cái.