CHÍNH SÁCH ?I?U KHO?N B?O M?T 789BET VÀ THÔNG TIN M?I NH?T

Chính Sách ?i?u Kho?n B?o M?t 789bet Và Thông Tin M?i Nh?t

Chính sách ?i?u kho?n b?o m?t 789Bet bao g?m nh?ng ?i?u kho?n quy ??nh v? vi?c nhà cái tôn tr?ng và b?o v? an toàn cho thông tin cá nhân c?ng nh? quy?n riêng t? c?a ng??i ch?i. ?? anh em c??c th? hi?u rõ h?n v? cách mà 789Bet thu th?p, x? lý, s? d?ng và b?o v? d? li?u, xin vui lòng dành m?t chút th?i gian ?? tham kh?o chính sách b?o m?t, quy?n riêng t? bên d??i ?ây.

PH?M VI ÁP D?NG CHÍNH SÁCH ?I?U KHO?N B?O M?T 789BET

1. Chính sách này bao g?m vi?c nhà cái thu th?p, x? lý và s? d?ng d? li?u c?a ng??i ch?i, khi b?n cung c?p thông tin trong quá trình s? d?ng trang web / ?ng d?ng c?a 789Bet. ?i?u này ???c th?c hi?n thông qua th? t?c ??ng ký thành viên, s? d?ng các d?ch v? và ti?n ích t?i nhà cái, cùng v?i nh?ng ho?t ??ng khác có liên quan ??n d? li?u cá nhân.
2. Khi các ??i tác c?a nhà cái, bao g?m các t? ch?c qu?n lý game, c? quan chính ph? công ty liên k?t có tham gia vào quá trình thu th?p, x? lý và s? d?ng thông tin cá nhân, chúng tôi cam k?t tuân th? theo quy ??nh chung c?a chính sách qu?n lý d? li?u.
3. Tuy nhiên, chính sách ?i?u kho?n b?o m?t 789Bet không áp d?ng cho các t? ch?c bên ngoài (không có s? liên k?t v?i nhà cái). C? th? h?n là:
Trang web / ?ng d?ng c?a 789Bet có th? cung c?p liên k?t ?? ?i?u h??ng ??n nh?ng website khác. Trong tr??ng h?p này, chính sách ?i?u kho?n b?o m?t s? không ???c áp d?ng cho trang web liên k?t ?ó. V?y nên b?n ph?i tham kh?o thông tin trong chính website nói trên.
Nhà s?n xu?t qu?ng cáo trên trang web 789Bet có quy?n thu th?p thông tin ?? th?c hi?n các ch??ng trình marketing, ?o l??ng v? m?c ?? hi?u qu? c?a các chính sách chiêu m?. Tuy nhiên, h? c?ng ??a ra cam k?t s? tuy?t ??i gi? bí m?t thông tin ng??i ch?i nên b?n không c?n lo l?ng.
Chính Sách ?i?u Kho?n B?o M?t 789bet Và Thông Tin M?i Nh?t

THU TH?P D? LI?U 789BET

789Bet ti?n hành thu th?p thông tin cá nhân c?a các thành viên ?? xác nh?n danh tính c?a ng??i ch?i. ?i?u này ???c th?c hi?n trên trang web, ?ng d?ng ho?c khi b?n s? d?ng d?ch v? cung c?p khách hàng và cung c?p thông tin qua ph??ng th?c liên l?c ?ó. Ph?m vi c?a vi?c thu th?p d? li?u di?n ra nh? sau:
1. Khi ng??i ch?i s? d?ng web ho?c ?ng d?ng 789Bet ?? tham gia thành viên, ??ng ký cá c??c và tham gia vào các trò ch?i ??i th??ng, nhà cái có quy?n yêu c?u b?n cung c?p thông tin chính ch? ?? ph?c v? cho m?c ?ích l?u tr?. Thông tin này bao g?m h? và tên, s? ?i?n tho?i di ??ng, ngày tháng n?m sinh, ??a ch? email và các thông tin có liên quan khác.
2. 789Bet s? l?u tr? thông tin cùng v?i các b?n ghi trên h? th?ng user khi ng??i ch?i s? d?ng trình duy?t web ho?c tham gia các ho?t ??ng t??ng tác tr?c tuy?n. D? li?u này bao g?m ??a ch? IP, th?i gian s? d?ng trình duy?t, th?i gian ch?i game, d? li?u cookie, l?ch s? duy?t web, nh?p chu?t, thông tin thanh toán và các d? li?u khác có liên quan.
3. 789Bet s? cung c?p thông báo cho ng??i ch?i qua các kênh nh? ?ng d?ng hay website, ???ng dây nóng,… V? m?c ?ích, ??i t??ng, th?i gian và các thông tin liên quan ??n ch? ?? nhà cái làm gì v?i d? li?u c?a ng??i ch?i.
Chính Sách ?i?u Kho?n B?o M?t 789bet Và Thông Tin M?i Nh?t

789BET S? D?NG D? LI?U

Nhà cái s? d?ng thông tin ng??i dùng theo m?c ?ích c? th?, ???c ?? c?p rõ ràng ngay t?i th?i ?i?m thu th?p d? li?u ?ó. Hãy yên tâm r?ng 789Bet luôn tuân th? theo các ?i?u kho?n và quy ??nh do pháp lu?t ?? ra.
Bên c?nh ?ó, chúng tôi còn ??a ra l?i cam k?t s? không bao gi? th??ng m?i hóa ho?c ti?t l? d? li?u cá nhân c?a ng??i dùng cho bên th? ba. C?ng nh? ho?t ??ng x? lý thông tin s? d?ng cho m?c ?ích h?p pháp và ???c th?c hi?n ?úng theo chính sách ?i?u kho?n b?o m?t 789Bet .
N?u mu?n s? d?ng thông tin ng??i ch?i cho m?c ?ích khác, 789Bet s? ?? c?p v?i ng??i ch?i và yêu c?u s? ??ng ý c?a b?n thì m?i có th? th?c hi?n.
Trong tr??ng h?p c?n ?y thác thông tin c?a b?n cho bên th? ba nào khác thì 789Bet s? cam k?t ch? cung c?p nh?ng d? li?u c?n thi?t, còn l?i v?n b?o ??m tính an toàn cho nh?ng thông tin quan tr?ng.
Chính Sách ?i?u Kho?n B?o M?t 789bet Và Thông Tin M?i Nh?t

CHÍNH SÁCH B?O V? D? LI?U

Chính sách b?o v? d? li?u không dành cho riêng l? m?t bên nào mà c? hai ??u ph?i có trách nhi?m. Ngoài vi?c 789Bet ??a ra l?i cam k?t v? công ngh? b?o m?t và các chính sách có liên quan thì ng??i ch?i c?ng có vai trò quan tr?ng trong vi?c ??m b?o không có thông tin nào b? rò r?. Cùng theo dõi chi ti?t h?n v? các quy ??nh ???c li?t kê bên d??i ?ây.

789BET CAM K?T B?O V? D? LI?U

Bên phía 789Bet cam k?t s? d?ng công ngh? hi?n ??i nh?t ?? b?o m?t thông tin cá nhân c?a ng??i ch?i. H? th?ng m?ng, các ch??ng trình và thi?t b? ??u cu?i có liên quan ??n quá trình thu th?p và x? lý thông tin ??u ???c b?o v? b?ng các bi?n pháp an ninh.
Ngoài ra, chúng tôi còn cam k?t v? vi?c tuân th? các quy ??nh mà c? quan qu?n lý cá c??c ??t ra. ??ng th?i, 789Bet cung c?p ?ào t?o dành cho nh?ng chuyên viên k? thu?t c?a nhà cái. Nh?ng ai vi ph?m quy ??nh v? b?o m?t s? ch?u ch? tài x? ph?t g?t gao ???c ?? c?p trong chính sách n?i b? c?a công ty.

??I V?I THÀNH VIÊN 789BET

Ng??i ch?i vui lòng tuân th? theo nh?ng bi?n pháp sau ?ây ?? t? b?o v? thông tin cá nhân c?a mình:
• ??m b?o gi? m?t kh?u và thông tin cá nhân c?a b?n ? tr?ng thái an toàn, không cung c?p và chia s? b?t k? d? li?u nào, ??c bi?t là m?t kh?u ??ng nh?p, v?i b?t k? ai.
• Sau khi hoàn t?t vi?c gi?i trí ho?c truy c?p vào các ho?t ??ng có liên quan, hãy ??ng xu?t tài kho?n ?? ??m b?o an toàn. Trong tr??ng h?p thi?t b? này là máy tính / ?i?n tho?i s? d?ng chung v?i ng??i khác ho?c các máy tính công c?ng.
• ?? tránh nguy c? có ng??i khác truy c?p tài kho?n 789Bet, b?n hãy t?t trình duy?t web sau khi s? d?ng xong.
Chính Sách ?i?u Kho?n B?o M?t 789bet Và Thông Tin M?i Nh?t

K?T LU?N

Nh? v?y là chính sách ?i?u kho?n b?o m?t 789Bet ?ã ???c thông qua. Ng??i ch?i còn có th?c m?c nào thì hãy yêu c?u s? h? tr? trong ph?n live chat nhé!