Nhà cái 789Bet s? có chính sách riêng v? ?i?u kho?n – ?i?u ki?n khi s? d?ng d?ch v? c?a trang. Hãy ch?c ch?n b?n ?ã dành th?i gian ??c, hi?u và ?ng d?ng trong quá trình cá c??c c?a mình nhé!

CHÍNH SÁCH ?I?U KHO?N V? TÀI KHO?N

Chính Sách ?i?u Kho?n 789bet
– Khi có ý ??nh ??ng ký tài kho?n cá c??c t?i 789Bet, hãy ch?c ch?n r?ng b?n ?ã ??c và ??ng ý v?i các ?i?u ki?n – ?i?u kho?n mà nhà cái ??a ra. N?u ng??i ch?i không ch?p thu?n, 789Bet s? t?m ng?ng cung c?p d?ch v? cho b?n ngay l?p t?c.
– Khi ?ã ??ng ý tham gia cá c??c t?i 789Bet, ch?ng t? b?n ch?p nh?n các chính sách c?a nhà cái. Tham gia cá c??c m?t cách trung th?c, công b?ng. H?n n?a b?n ph?i bi?t r?ng, 789Bet cung c?p trò ch?i vô cùng ch?t l??ng. V?y nên vi?c th?ng – thua là h?t s?c bình th??ng, b?n thân b?n ph?i ch?p nh?n các r?i ro khi tham gia cá c??c.
– Hãy ch?c ch?n r?ng nh?ng thông tin mà b?n cung c?p khi ??ng ký t?o tài kho?n nh? h? và tên, email, s? ?i?n tho?i, tài kho?n ngân hàng,… là chính xác. Nh?ng thông tin này b?t bu?c ph?i trùng kh?p v?i tài kho?n trên CCCD, b?ng lái xe. N?u không có s? nh?t quán, 789Bet s? thu h?i toàn b? ti?n c??c trong tài kho?n. Ng??i ch?i c?ng m?t quy?n s? d?ng d?ch v? t?i 789Bet.
– N?u nhà cái phát hi?n tài kho?n ng??i ch?i có hành vi gian l?n, chúng tôi có quy?n t? ch?i cung c?p d?ch v?. Th?m chí là t?m khóa và khóa tài kho?n c??c v?nh vi?n mà không c?n thông báo tr??c.
– Trong quá trình cá c??c t?i 789Bet, n?u x?y ra các tình tr?ng tranh ch?p. Ch?ng h?n nh? k?t qu? c??c không trùng kh?p, ng??i ch?i th?ng nh?ng không nh?n ???c ti?n th??ng,… hãy liên h? ngay v?i b? ph?n CSKH ?? ???c h? tr? và gi?i quy?t s?m nh?t.
– 789Bet nghiêm c?m hành vi m?t ng??i ch?i có nhi?u tài kho?n c??c. N?u nhà cái phát hi?n thành viên m? nhi?u tài kho?n, dù vì lý do gì ?i ch?ng n?a, 789Bet c?ng s? ch?n toàn b? tài kho?n c??c, thu h?i các vé c??c th?ng, khóa tài kho?n c??c. Ho?c 789Bet s? ?? m?t tài kho?n m? cho khách hàng, kh?u tr? m?t kho?n phí hành chính cho m?i tài kho?n.
– Khi n?p ti?n, s? ti?n c?p nh?t vào tài kho?n c?a b?n chênh l?ch nh?t ??nh so v?i th?c t?. Ng??i ch?i c?n có ngh?a v? thông báo cho b? ph?n CSKH ?? ?i?u ch?nh. Tuy?t ??i không t? ý s? d?ng ti?n ?ó ?? cá c??c. N?u nhà cái phát hi?n, s? ti?n hành thu l?i toàn b? vé c??c tr??c ?ó.
– M?i ch??ng trình khuy?n mãi t?i 789Bet ??u có quy ??nh v? vòng c??c, trò ch?i,… N?u 789Bet phát hi?n ng??i ch?i s? d?ng ti?n khuy?n mãi không h?p l?, s? ti?n hành t?m khóa ho?c ?óng tài kho?n c?a ng??i ch?i.
– Trong tr??ng h?p k?t qu? t? máy c?a ng??i dùng không có s? ??ng nh?t v?i k?t qu? c?a máy ch? 789Bet, thì s? s? d?ng k?t qu? c?a máy ch? làm chu?n.
– Ng??i dùng không ??ng nh?p vào 789Bet b?ng ??a ch? IP ?o.
– Ng??i ch?i vi ph?m các ?i?u ki?n – ?i?u kho?n, d?ch v? t?i nhà cái; 789Bet có quy?n ?ình ch? ho?c ng?ng cung c?p d?ch v? cho ng??i ch?i.
– Trong b?t k? tr??ng h?p nào, 789Bet s? là ng??i có quy?n quy?t ??nh cu?i cùng.

CHÍNH SÁCH ?I?U KHO?N V? TI?N G?I

Chính Sách ?i?u Kho?n 789bet
– N?u ng??i ch?i n?p ti?n qua ngân hàng tr?c tuy?n, nh?ng quá 24h v?n ch?a th?y nhà cái c?p nh?t s? d?, hãy liên h? ??n b? ph?n CSKH ?? ???c t? v?n và h? tr? t?t nh?t.
– Nh?ng thành viên g?i ti?n qua bên th? 3, vui lòng liên h? v?i b? ph?n CSKH, thông báo ti?n g?i và th?i gian g?i ti?n ?? nhà cái xác nh?n thông tin.
– ??i v?i nh?ng khách hàng s? d?ng ti?n g?i ngân hàng tr?c tuy?n ho?c ngo?i tuy?n, nhà cái 789Bet s? ti?n hành ki?m tra ho?t ??ng chính th?c c?a trang, ??ng th?i xác nh?n tài kho?n g?i ti?n. N?u không có xác nh?n g?i v?, nhà cái 789Bet s? không ch?u trách nhi?m.
– Ti?n g?i t?i thi?u là 100.000 vn?/ giao d?ch. M?i hình th?c g?i s? có quy ??nh v? ti?n g?i t?i thi?u và t?i ?a. B?n có th? liên h? v?i b? ph?n CSKH ?? ???c h? tr?.
– Trong b?t k? tr??ng h?p nào, 789Bet s? là ng??i có quy?n quy?t ??nh cu?i cùng.

CHÍNH SÁCH ?I?U KHO?N V? TI?N RÚT

Chính Sách ?i?u Kho?n 789bet
– Nhà cái 789Bet h? tr? thành viên rút t?i ?a 10 l?n (C?p VIP) trong ngày và 5 l?n ??i v?i khách hàng ph? thông. Trong ?ó ti?n rút t?i thi?u là 100.000 vn? và ti?n rút t?i ?a là 1 t? (??i v?i tài kho?n th??ng) ??n 10 t?/ ngày (??i v?i tài kho?n VIP).
– Khi khách hàng th?c hi?n giao d?ch rút ti?n, nh?t là khi rút s? ti?n l?n, nhà cái s? yêu c?u ng??i ch?i cung c?p các thông tin c?n thi?t ?? ??m b?o tính chính xác. Sau khi ??n rút ti?n ???c xét duy?t thành công, 789Bet s? ngay l?p t?c thanh toán cho quý khách.
– 789Bet cam k?t s? h? tr? chuy?n ti?n cho khách hàng trong vòng 5 phút, không tính nh?ng nhà cái ?ang g?p v?n ??.
– Trong m?i tr??ng h?p, 789Bet s? là ng??i có quy?n quy?t ??nh cu?i cùng.

CHÍNH SÁCH ?I?U KHO?N V? KHUY?N MÃI

Chính Sách ?i?u Kho?n 789bet
– ?? h??ng khuy?n mãi – ?u ?ãi t?i 789Bet, ng??i ch?i c?n ti?n hành tuân th? toàn b? các quy ??nh c?ng nh? ?i?u kho?n b? sung ?i kèm.
– T?t c? các chính sách khuy?n mãi s? ???c tính b?ng ??n v? VN?, và múi gi? ? Vi?t Nam (GMT+8).
– M?i thành viên ch? có m?t ??a ch? email, 1 s? ?i?n tho?i và 1 hình th?c thanh toán, cùng 1 ??a ch? IP cá c??c. N?u phát hi?n gian l?n, 789Bet s? ti?n hành tiêu h?y, thu h?i h?t các chính sách chi?t kh?u tr??c ?ó.
– N?u nhà cái phát hi?n các nhóm/ cá nhân l?i d?ng các ch??ng trình khuy?n mãi c?a công ty v?i m?c ?ích tr?c l?i, 789Bet s? h?y b? ho?c thu h?i toàn b? ?u ?ãi, c?ng nh? t?m khóa ??n khóa v?nh vi?n tài kho?n mà không c?n thông báo tr??c.
– ?? ??m b?o l?i ích cho c? 2 bên, 789Bet có quy?n yêu c?u ng??i ch?i cung c?p các thông tin ?? xác nh?n thông tin.
– 789Bet có quy?n thay ??i, ch?m d?t các ho?t ??ng khuy?n mãi mà không c?n thông báo tr??c.
Bên c?nh ?ó, 789Bet còn có quy?n ?i?u ch?nh c?p ?? c?a thành viên. N?u phía công ty ch?a k?p kh?u tr? ti?n th??ng, b?n c?n liên h? v?i b? ph?n CSKH trong vòng 24h ?? ???c gi?i quy?t!