Chính sách b?o m?t 789Bet s? giúp thành viên c?a trang n?m ???c các y?u t? b?o m?t t?i nhà cái. C? th?, website s? thu th?p thông tin c?a b?n qua ?âu? S? d?ng v?i m?c ?ích gì? Ng??i ch?i c?n ch?p nh?n chính sách b?o m?t này, n?u mu?n s? d?ng d?ch v? c?a nhà cái. N?u b?n không ??ng ý, chúng tôi s? t?m ng?ng cung c?p d?ch v? cho ??n khi b?n ch?p thu?n.

THÔNG TIN C?A KHÁCH HÀNG ???C THU TH?P B?NG CÁCH NÀO?

H?n là nhi?u khách hàng s? tò mò, không bi?t 789Bet thu th?p thông tin c?a b?n b?ng cách nào, ?úng không? T?t nhiên s? có tình tr?ng cài ??t ph?n m?m nghe lén hay theo dõi ng??i ch?i ?âu.
Chúng tôi s? thu th?p thông tin t? chính ph?n ??ng ký tài kho?n c?a ng??i dùng. Các thông tin mà b?n cung c?p, ph?i trùng kh?p v?i gi?y t? (CCCD, b?ng lái xe), trong tr??ng h?p có s? b?t ??ng v? thông tin, nhà cái 789Bet s? t?m khóa ho?c ng?ng cung c?p d?ch v? cho khách hàng.
Chính Sách B?o M?t 789Bet
Bên c?nh ?ó, thông tin c?a khách hàng còn ???c thu th?p qua:

BÌNH LU?N

M?t s? trò ch?i t?i 789Bet có khung chat ?? ng??i ch?i có th? giao l?u, trò chuy?n v?i nhau. Hay phía d??i các bài vi?t, chúng tôi ??u có m?c bình lu?n ?? ng??i xem có th? ?? l?i ?ánh giá và c?m nh?n c?a mình,
Khi b?n ?? l?i bình lu?n t?i 789Bet, nhà cái s? ti?n hành l?u tr? ??a ch? IP trên máy tính/ ?i?n tho?i mà ng??i dùng s? d?ng. Bên c?nh ?ó n?u có nh?ng ?ánh giá mang tính ch?t spam, khiêu khích, vô ngh?a,… 789Bet s? thu th?p b?ng ch?ng và ??a ra các ph??ng th?c gi?i quy?t khác nhau.

HÌNH ?NH

B?n g?p v?n ?? n?p – rút ti?n? Nhân viên c?a nhà cái phát hi?n có 2 tài kho?n c??c ??ng ký v?i cùng h? và tên,… Khi x?y ra tr??ng h?p nh? trên, 789Bet s? yêu c?u ng??i ch?i cung c?p các hình ?nh liên quan ??n gi?y t? tùy thân nh? CCCD, b?ng lái xe,… ?? xác th?c thông tin c?a b?n là chính xác.
Quý khách hàng có th? an tâm r?ng, các hình ?nh mà b?n cung c?p cho 789Bet trong quá trình xác minh thông tin, s? ???c b?o m?t tuy?t ??i.

COOKIE

Cookie là nh?ng t?p tin thu?c trang web nào ?ó, g?i ??n thi?t b? c?a ng??i dùng, sau ?ó ti?n hành l?u tr? và s? lý thông qua trình duy?t website. Nói m?t cách ??n gi?n thì Cookie có kh? n?ng ghi nh? tr?ng thái ho?t ??ng c?a ng??i dùng. Nh? v?y mà b?n có th? d? dàng truy c?p vào trang website m?t nhanh nh?t khi tham gia c??c, mà không c?n th?c hi?n quá nhi?u thao tác.
Không d?ng l?i ? ?ó, Cookie còn có nhi?m v? l?u tr? ??a ch? liên l?c c?a ng??i ch?i. Có th? nói, ?ây là chu?i b?o m?t c?c k? ph? bi?n mà các nhà cái ?ang s? d?ng và 789Bet c?ng không ngo?i l?.

CÔNG NGH? MÃ HÓA 128 BIT SSL

Thông tin c?a quý khách sau khi thu th?p ???c s? ??a qua công ngh? 128 bit SSL, mã hóa toàn b? thông tin ?? b?o m?t t?t nh?t. ??m b?o tính riêng t? cho m?i khách hàng.

VÌ SAO 789BET C?N THU TH?P THÔNG TIN C?A GAME TH??

B?t k? m?t trang website nào c?ng c?n thu th?p thông tin c?a khách hàng. Nh?t là v?i 789Bet – nhà cái cá c??c v?i l??ng ng??i ch?i ?ông ??o nh?t nhì th? tr??ng Châu Á. Vi?c thu th?p thông tin c?a game th?, s? giúp nhà cái gi?m ???c các cá nhân c? ý gian l?n, t?o nhi?u tài kho?n c??c cùng lúc. Bên c?nh ?ó, m?c ?ích c?a vi?c thu th?p thông tin khách hàng ???c dùng ??:
Chính Sách B?o M?t 789Bet
– H? tr? trong quá trình giao d?ch
– H? tr? tham gia ??t c??c nhanh chóng
– Qu?n lý và nâng c?p h? s? cá c??c c?a thành viên
– Thu th?p thông tin c?a khách hàng, ??ng th?i ch?u trách nhi?m pháp lý theo quy ??nh
– Phân tích quy trình cá c??c c?a thành viên. ??ng th?i chia s? các ?u ?ãi, khuy?n mãi, s?n ph?m cá c??c phù h?p v?i t?ng ??i t??ng khách hàng

LÀM GÌ KHI CÓ KHI?U N?I?

B?n c?n làm gì khi có khi?u n?i? ?ôi khi trong quá trình tr?i nghi?m t?i 789Bet, b?n s? có nh?ng th?c m?c c?n ???c gi?i ?áp nh?:
– Không rút ???c ti?n, giao d?ch không ???c x? lý
– ?? ?i?u ki?n nh?ng không ???c nh?n khuy?n mãi
– S? thay ??i v? t? l? c??c, k?t qu? c??c
– Khi?u n?i v? tài kho?n c??c
Khi b?n g?p v?n ?? và c?n ???c h? tr?, hãy liên h? v?i 789Bet qua các kênh t? v?n nh? hotline, live chat, email,… s? có nhân viên t? v?n và gi?i ?áp th?c m?c c?a b?n m?t cách nhanh và chính xác nh?t.

QUY TRÌNH ÁP D?NG CHÍNH SÁCH B?O M?T 789BET

?? hi?u rõ h?n v? quy trình áp d?ng chính sách b?o m?t c?a nhà cái 789Bet, b?n có th? theo dõi quy trình sau:
– Th? nh?t: Thành viên ??ng ký tài kho?n c??c t?i 789Bet
– Th? hai: Nhà cái thu th?p thông tin c?a khách hàng và ti?n hành mã hóa theo quy ??nh
– Th? ba: Toàn b? thông tin c?a khách hàng s? ???c b?o m?t tuy?t ??i. Ch? s? d?ng cho m?c ?ích n?i b?, ho?c cung c?p cho chính ph?/ lu?t pháp khi có yêu c?u, c?ng nh? các công ty h? tr? 789Bet trong quá trình ?i?u tra gian l?n.
Thông qua chính sách b?o m?t 789Bet, ng??i ch?i s? n?m ???c quy trình ho?t ??ng c?a nhà cái!